U Nar. nov., br. 123 od 12.12.2017. objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u Službenom Glasniku Grada Ivanić-Grada.

Ovom Odlukom mijenja se Odluka o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik broj 02/2017). Odlukom se brišu čl. 3., 21. i 24., te st. 2. u čl. 23. Odluke o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada.

Ostali članci Odluke o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/17) ostaju neizmijenjeni.

Natrag