U Nar. nov., br. 12/17 od 8.2.2017. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 23.2.2017.

Natrag