U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Stupnik (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu dan nakon dana objave u Glasniku Zagrebačke županije.

U Odluci o porezima Općine Stupnik (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/17) u čl. 2. toč. 5. se briše; u poglavlju II. odjeljak 5. Porez na nekretnine, čl. 14. se briše; u čl. 15. tekst na kraju prve rečenice »osim poreza na nekretnine« se briše; čl. 19. Odluke se briše; dosadašnji čl. 20. i 21. postaju čl. 19. i 20.

Natrag