Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca (Nar. nov., br. 104/17) donesena je temeljem Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16). Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Otočcu. Gradu pripadaju sljedeći porezi: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i porez na nekretnine. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9%.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Otočca« a stupa na snagu 1. siječnja 2018.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_104_2399.html

Natrag