Ovom Odlukom o gradskim porezima (u daljnjem tekstu: Odlukom) se utvrđuju gradski porezi, visina, obračun i način plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti prihod Grada Županja na čijem području je sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika poreza. Grad Županja uvodi i naplaćuje sljedeće poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada Županja sukladno Zakonu o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16), Pravilniku o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17), Zakonu o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16) i ovoj Odluci. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12%.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenom Vjesniku Grada Županja, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Natrag