U Nar. nov., br. 65 od 7.7.2017. objavljena je Odluka o gradskim  porezima  Grada Vrgorca (u nastavku: Odluka), stupa na snagu 14. srpnja 2017., te će se objaviti u »Vjesniku« - službenom glasilu Grada Vrgorca.

Odlukom o gradskim porezima Grada Vrgorca (u nastavku: Odluka) utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Gradu Vrgorcu, obveznici plaćanja, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja gradskih poreza.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Vrgorca (»Vjesnik« - službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/01).

Natrag