Ovom se Odlukom utvrđuje se vrste lokalnih poreza koji pripadaju Gradu Svetoj Nedelji, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16) kako slijedi: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Svete Nedelje sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16), Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 1/17), po stopi od 6%.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Glasniku Grada Svete Nedelje, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_40_881.html

Natrag