U Nar. nov., br. 69/17 od 14.7.2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Solina koja stupa na snagu 1. kolovoza 2017.

Odlukom se propisuju sljedeće vrste poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju i porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Sva pitanja utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na nekretnine utvrdit će se posebnom Odlukom Gradskog vijeća Grada Solina.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Službeni vjesnik Grada Solina«, br. 9/01, 5/07, 4/10 i 11/12) i Odluka o prirezu poreza na dohodak (»Službeni vjesnik Grada Solina«, br. 9/01 i Nar. nov., br. 119/01).

Natrag