U Nar. nov., br. 12/17 objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u ''Službenom glasniku'' Grada Ozlja, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u ''Narodnim novinama''.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16) i Odluci, a koji nisu dovršeni do 1.1.2018. dovršit će se po odredbama Zakona o lokalnim porezima i Odluke o gradskim porezima Grada Ozlja.

Odredbe čl. 11. - 14. Odluke prestaju važiti 1.1.2018.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja br. 6/05, 7/05 i 7/13).

Natrag