U Nar. nov., br. 31 od  5. travnja 2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Kutine http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_31_705.html koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.

Stopa prireza porez na dohodak propisana je u iznosu od 12% (nepromijenjena).

Natrag