U Nar. nov., br. 82/17 od 23. kolovoza 2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Knina, koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasilu Grada Knina«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu 1. rujna 2017.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Kninu, obveznici plaćanja, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza, kao i oslobađanja od plaćanja poreza.

Na području grada Knina uvode se sljedeći porezi:

  1. prirez porezu na dohodak,
  2. porez na potrošnju,
  3. porez na kuće za odmor,
  4. porez na korištenje javnih površina,
  5. porez na nekretnine.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Knina (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 12/01, 14/02, 2/03, 12/07, 5/11, 2/14) i Odluka o prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 9/12).

Natrag