U Nar. nov., br. 123 od 12.12.2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Jastrebarskog koja stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Gradu Jastrebarskom pripadaju sljedeći porezi: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15 kn/m2 korisne površine kuće za odmor. Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor do 10 m2 korisne površine.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20%.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (»Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog«, broj 6/01) i Odluka o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate gradskih poreza (»Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog«, broj 1/02).

Natrag