U Nar. nov., br. 34 od 8.4.2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada. Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenom glasniku« Grada Ivanić-Grada, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Ivanić-Gradu, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima. Grad Ivanić-Grad uvodi sljedeće poreze: 1. prirez porezu na dohodak, 2. porez na potrošnju, 3. porez na kuće za odmor, 4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%.Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 12,00 kuna godišnje po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Porez na korištenje javnih površina plaća se prema zonama u gradu kao i prema namjeni korištenja javne površine. Grad Ivanić-Grad dužan je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Natrag