U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Hvara (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 01.01.2018.

Odlukom se propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Hvaru, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanje poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Porezi Grada Hvara su: 1. porez na potrošnju, plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost), 2. porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 15,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza, 3. porez na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Hvara (»Službeni glasnik Grada Hvara«, broj: 2/14 i 5/14).

Natrag