U Nar. nov., br. 100/17 od 11.10.2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Drniša (u nastavku: Odluka), a stupa na snagu 19.10.2017.

Odlukom se utvrđuju vrste lokalnih poreza koje se uvode za područje grada Drniša, visina stope prireza porezu na dohodak, visina stope poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor izražena u kn/m2, prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih lokalnih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Gradski porezi jesu: 1. prirez porezu na dohodak, a plaća se po stopi od 5% na propisanu osnovicu (ukupan iznos obračunatog poreza), 2. porez na potrošnju, a plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića po kojoj se piće proda u ugostiteljskim objektima, bez PDV-a),  3. porez na kuće za odmor, plaća se godišnje u iznosu od 10 kn po četvornom metru korisne površine, u roku od 30 dana od dana izdavanja rješenja, 4. porez na korištenje javnih površina, po stopi od 20% od iznosa zakupnine za tu površinu, a plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu tog poreza, 5. porez na nekretnine.

Odredbe čl. 11. i 12. Odluke (o porezu na kuće za odmor) prestaju važiti 1.1.2018.

Danom stupanja na snagu Odluke stavlja se izvan snage Odluka o gradskim porezima (Nar. nov., br. 7/2002, 42/2012).

Natrag