U Nar. nov., br. 114 od 22.11.2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca.

Ovom Odlukom određuju se gradski porezi, kao prihodi Grada Donjeg Miholjca, kojima u okviru samoupravnog djelokruga Grad Donji Miholjac slobodno raspolaže.

Grad Donji Miholjac uvodi sljedeće poreze:

1. prirez porezu na dohodak - 8%,

2. porez na potrošnju - 3%,

3. porez na kuće za odmor - 11,00 kn/m2 korisne površine godišnje,

4. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«. Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca« br. 02/03., 3/04. i 13/06.).

Natrag