U Nar. nov., br. 65 od 7.7.2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Belog Manastira (u nastavku: Odluka), stupa na snagu 14. srpnja 2017., a objavit će se i u »Službenom glasniku Grada Belog Manastira«.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Belom Manastiru, obveznici plaćanja poreza, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Belog Manastira (Nar. nov., br. 39/02, 151/05, 141/06, 33/12 i 153/14).

Natrag