U Nar. nov., br. 47 od 17. svibnja 2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grad Lepoglava http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_05_47_1114.html koja stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Natrag