U Nar. nov., br. 105 od 27.10.2017. objavljena je Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi i stupa na snagu 20. prosinca 2017.

Ovom Odlukom propisuje se metodologija izračuna i elementi za potrebe jedinstvenog izračuna efektivne kamatne stope.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi kreditnih institucija i kreditnih unija te ugovaranju usluga s potrošačima (»Narodne novine«, br. 1/2009. i 41/2009.).

Natrag