U Nar. nov., br. 105 od 27.10.2017. objavljena je  Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 26. listopada 2017.

Natrag