U Nar. nov., br. 20/17 od 8.3.2017. objavljena je Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 8.3.2017.

Odlukom se propisuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (u nastavku: sustav EDIP). Temeljem Odluke Ministarstvo financija, Porezna uprava omogućuje dostupnost podataka o dohocima i primicima sadržanih u sustavu EDIP javnopravnim tijelima (tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti) kojima je to propisano posebnim propisima radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga. Korisnicima sustava se omogućuje dohvat podataka iz sustava EDIP (upitom po OIB-u) na neograničeno vrijeme te se korištenje sustava ne naplaćuje. Korisnici sustava se obvezuju od stranaka u postupku zatražiti pisanu suglasnost da u njihovo ime od Ministarstva financija, Porezne uprave mogu zatražiti podatke o dohocima i primicima iz sustava EDIP radi postupanja po njihovom zahtjevu. Iznimno, korisnici sustava nisu dužni pribaviti pisanu suglasnost stranaka u postupku ako podatke iz svog djelokruga rada prikupljaju po službenoj dužnosti.

Natrag