U Nar. nov., br. 62/17 od 30. lipnja 2017. objavljen je Zakon o morskom ribarstvu koji stupa na snagu 8. srpnja 2017., osim čl. 43. koji stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe ranijeg Zakona o morskom ribarstvu (Nar. nov., br. 81/13, 14/14 i 152/14, u nastavku: raniji Zakon o ribarstvu) osim odredaba čl. 49. do 58., čl. 76. st. 1. toč. 21. do 27., čl. 78. st. 1. toč. 72. do 76. i toč. 125. do 127.

Postupci započeti po odredbama ranijeg Zakona o morskom ribarstvu dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Dozvole izdane u skladu s odredbama ranijeg Zakona o morskom ribarstvu vrijede do 1. siječnja 2018.

Većina provedbenih propisa koje predviđa Zakon trebali bi biti doneseni u roku 2 godine od stupanja Zakona na snagu, a pojedini u roku 30 dana od stupanja Zakona na snagu. Do njihovog donošenja, na odgovarajući  način primjenjuju se provedbeni propisi doneseni temeljem ranijeg Zakona o ribarstvu (čl. 87.).

Natrag