Nedostavljanje GFI-a Fini - prekršajni nalog

 

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (u nastavku: ZOR) koje su stupile na snagu 1.1.2017. (Nar. nov., br. 120/16) Fini je dodijeljena nova uloga ovlaštenog tužitelja u prekršajnom postupku:

 

- protiv poduzetnika obveznika javne objave iz čl. 30. st. 1. ZOR-a zbog nedostavljanja dokumentacije za javnu objavu, te

- protiv obveznika poreza na dobit iz čl. 4. st. 3. ZOR-a zbog nedostavljanja financijskih podataka za statističke i druge potrebe.

 

Dosad je Fina bila ovlaštena podnositi prekršajne prijave, što se nije prakticiralo. Ova promjena uvedena je u cilju učinkovitog sankcioniranja poduzetnika koji ne ispunjavaju obveze propisane ZOR-om, a istovremeno i radi ispunjenja cilja Računovodstvene direktive kako sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i usmjerene na odvraćanje.

Računovođe, upozorite vaše klijente na ovu posljedicu!

U obrazloženju Prijedloga Zakona ističe se kako je Fina ovlašteni tužitelj za izdavanje prekršajnog naloga prema odredbi čl. 229. st. 1. toč. 3. i čl. 233. st. 2. Prekršajnog zakona. U prijevodu to znači da joj je dodijeljena uloga državne agencija koje je osnivač Hrvatski sabor i Vlada RH, te da je ovlaštena izdavati prekršajne naloge bez prethodne opomene poduzetnicima.

Prekršaj je i propuštanje dostave dokumentacije sukladno propisanim rokovima

Poduzetnici koji su obveznici javne objave i obveznici poreza na dobit ovu promjenu moraju shvatiti ozbiljno jer će dosadašnja praksa nepodnošenja godišnjih financijskih izvješća, kao i pripadajućih odluka o utvrđivanju istih, te prijedloga odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka Fini, rezultirati novčanim kaznama, kako za poduzetnike tako i za odgovorne osobe. Posebno ističemo kako prekršaj nije samo nedostavljanje propisane dokumentacije, već i propuštanje zakonskih rokova iz čl. 30. st. 5., 6. i 7. ZOR-a.
Propisane novčane kazne kreću se od 10.000 kn do 100.000 kn za poduzetnika odnosno 5.000 kn do 20.000 kn za odgovornu osobu.

Obveznici javne objave

 

Podsjetimo se, obveznici javne objave prema ZOR-u su:

  1. trgovačko društvo i trgovac pojedinac određeni propisima kojima se uređuju trgovačka društva;
  2. poslovna jedinica poduzetnika iz toč. 1. sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi ako prema propisima te države ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja, te poslovna jedinica poduzetnika iz države članice i treće države koji su obveznici poreza na dobit sukladno propisima kojima se uređuju porezi;
  3. podružnica inozemnih poduzetnika u RH, ako ista nije poslovna jedinica, kako je određeno propisima kojima se uređuju trgovačka društva.

Poduzetnici koji su obveznici sastavljanja godišnjeg izvješća sukladno čl. 21. ZOR-a, a kojih je manji broj, dostavljaju Fini radi javne objave potpuna i točna:

  1. godišnja izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem ako njihovi financijski izvještaji podliježu reviziji sukladno odredbama čl. 20. ZOR-a;
  2. konsolidirana godišnja izvješća s pripadajućim revizorskim izvješćem ako njihovi financijski izvještaji podliježu reviziji sukladno odredbama čl. 20. ZOR-a i ako su obveznici konsolidacije sukladno odredbama ZOR-a.

Poduzetnici su uz izvještaje dužni Fini dostaviti i odluku o utvrđivanju GFI-a te prijedlog odluke o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka.

Natrag