U Nar. nov., br. 11 od 6. veljače 2017. objavljena je Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini. Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodim novinama«.

Ovom Naredbom propisuju se računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika u 2017.

Natrag