U Nar. nov., br. 10/17 od 3.2.2017. objavljena je Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2017. godinu.

Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine. Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2016. godinu (»Narodne novine« br. 141/2015.).

Natrag