U Nar. nov., br. 39 od 21.4.2017. objavljen Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_39_872.html koji stupa na snagu danom potpisa, a primjenjuje se od 13.3.2017. godine.

Natrag