Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 112/17) zaključili su Vlada RH i sindikat državnih službi u ime svojih članova. Ovim se Ugovorom na razini Republike Hrvatske utvrđuju međusobna prava i obveze potpisnika ovoga Ugovora. Ovim Ugovorom utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada državnih službenika i namještenika zaposlenih u državnim tijelima. Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme od četiri godine, a isti se primjenjuje od 1. studenoga 2017. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_11_112_2630.html

Natrag