U Nar. nov., br. 62/17 od 30. lipnja 2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koji stupa na snagu 8. srpnja 2017. godine.

U Europskoj uniji prepoznata su dva problema vezana uz organizacije za kolektivno ostvarivanje prava. Jedan se odnosi na često nedovoljno transparentno i učinkovito upravljanje ovim organizacijama, uz nedovoljan nadzor nad njihovim financijskim upravljanjem, dok se drugi odnosi na nedovoljnu pripremljenost kolektivnih organizacija za internetsko multiteritorijalno licenciranje te nedovoljnu pravnu sigurnost u ovom području.

S ciljem rješavanja navedenih problema na razini Europske unije, Europski parlament i Vijeće donijeli su 26. veljače 2014. godine Direktivu 2014/26/EU o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu (SL L 84, 20.3.2014. - u nastavku: Direktiva 2014/26/EU). Budući da Direktiva 2014/26/EU obvezuje države članice da donesu odgovarajuće zakone i druge propise do 10. travnja 2016., bilo je potrebno odredbe ZAPSP-a izmijeniti i dopuniti kako se to predlaže ovim zakonom. Ujedno, odgovarajuće su izmijenjene određene odredbe ZAPSP-a u kojem su uočene nejasnoće u tumačenju ili nedosljednost.

Odredbe o ostvarivanju autorskog i srodnih prava koje se ovim izmjenama i dopunama usklađuju s odredbama Direktive 2014/26/EU, su prema dosad važećem zakonodavnom okviru propisane u Glavi IV. čl. 154. do 171. ZAPSP-a.

Natrag