U Nar. nov., br. 46/17 od 12. svibnja 2017. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, a stupa na snagu 20. svibnja 2017. godine.

Izmjenama i dopunama nastoji se prilagoditi dosad važeći Zakon o arhivskom gradivu i arhivima suvremenim potrebama znanstvenika i drugih istraživača. U tom smislu želi se provesti svojevrsnu inventuru arhivskog gradiva koje jest i koje treba biti u arhivima te propisati jasne i stroge rokove za predaju arhivskog gradiva arhivima.

Temeljno pitanje koje se uređuje Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima je pitanje dostupnosti arhivskog gradiva. Problemi se osobito pokazuju u pogledu arhivskoga gradiva koje je nastalo djelovanjem određenih državnih tijela i organizacija u razdoblju koje je prethodilo stvaranju moderne hrvatske države.

Stoga se na jednostavan, jasan i precizan način želi urediti pitanje rokova dostupnosti gradiva uz istovremeno propisivanje objektivnih kriterija po kojima će službenici u arhivima na jednostavan način moći procjenjivati o primjenjivom roku. Pritom se glede arhivskoga gradiva koje je nastalo za vrijeme bivšeg komunističkog režima propisuje posebni režim dostupnosti primjeren činjenicama koje su osobite za Republiku Hrvatsku. U svakom slučaju, u pogledu tog gradiva dominira tendencija da se ono, kadgod je to moguće, učini dostupnim ex lege i bez potrebe da djelatnici arhiva procjenjuju svaki pojedinačni slučaj. No, shvaćajući potrebu za zaštitom osobnih podataka, osigurava se mogućnost da osobe kojima su djelovanjem državnih tijela povrjeđivana ili ograničavana ljudska prava zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Iznimno, to pravo ne odnosi se na kategorije osoba koje su bile dužnosnici tog sustava, zaposlenici određenih tijela ili njihovi suradnici.

Uz sve navedeno, propisuju se odgovarajuća postupovna pravila radi zaštite prava i interesa korisnika arhiva i samih arhiva, kao i javnog interesa i interesa osoba koje će biti predmet povijesnih i drugih istraživanja. Završno, izmjenama i dopunama se nastoji urediti i neka druga pitanja poput načina korištenja arhivskog gradiva, cijena arhivskih usluga, prekršajnih odredaba i sl.

Natrag