U Nar. nov., br. 126/17 od 18. prosinca 2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava, a stupa na snagu 26. prosinca 2017.

Natrag