U Nar. nov., br. 91 od 11.9.2017 objavljen je Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2017. (Nar. nov., br. 91/17)

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2017. u odnosu na srpanj 2017. iznosi 100,7.

Odluka o porezima općine Martijanec (Nar. nov., br. 91/17)

U Nar. nov., br. 91 od 11.9.2017 objavljena je Odluka o porezima općine Martijanec. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Odlukom se propisuju sljedeće vrste poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na korištenje javnih površina i porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na korištenje javnih površina utvrđuje se i naplaćuje ovisno o namjeni i duljini vremena korištenja u iznosima navedenim u Prilogu 1. Odluke.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Martijanec.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 22/01, 30/01, 30/02, 25/03, 17/04, 05/05, 15/07, 19/07, 08/09).

Natrag