Dostava okrivljeniku u prekršajnom postupku

Vedran Jelinović, dipl. iur.

Odluke, podnesci i drugi dopisi u prekršajnom postupku okrivljeniku se u pravilu dostavljaju poštom, vlastitom dostavom tijela koje je odluku donijelo, neposrednim uručivanjem kod tijela koje je odluku donijelo, ili na drugi način kojim se ostvaruje svrha dostave i ne dovodi u pitanje pravo na obranu.
Prekršajni zakon (Nar. nov., br. 107/07 – 110/15) predviđa da se pismena, osim presude, mogu slati i brzojavom, telefaksom, e-mailom ili drugim sredstvom za komuniciranje na daljinu, ali samo ako se prema okolnostima može pretpostaviti da će obavijest upućenu na taj način primiti osoba kojoj je upućena. Kad je u pitanju dostava okrivljeniku, malo je vjerojatno da će ova odredba biti primjenjiva, već bi se komunikacija ovim putem prije mogla odnositi na korespondenciju s braniteljem ili ovlaštenim tužiteljem).

Mjesto dostave

Po pitanju adrese na koju se pismena dostavljaju okrivljeniku, dostava se obavlja kako slijedi:

  1. okrivljeniku fizičkoj osobi - na adresu njegova stanovanja ili drugu adresu koju je prijavio sudu, radnom mjestu ili bilo koje drugo mjesto gdje je vjerojatno da će se zateći;
  2. okrivljeniku fizičkoj osobi obrtniku i okrivljeniku koji se bavi drugom samostalnom djelatnošću - na adresu sjedišta obrta ili samostalne djelatnosti, na adresu stanovanja ili na drugu adresu koju je prijavio sudu ili na bilo koje drugo mjesto gdje je vjerojatno da će se zateći;
  3. okrivljeniku pravnoj osobi i drugom subjektu koji je s njom izjednačen - na adresu sjedišta, odnosno na adresu koju je prijavila sudu ili na bilo koje drugo mjesto gdje je vjerojatno da će se zateći osoba koja je za nju ovlaštena primiti dopis.

Način dostave fizičkim osobama

Dostava u prekršajnom postupku obavlja se osobno ili posredno. Okrivljeniku fizičkoj osobi osobno se dostavljaju samo sljedeći akti:

  1. poziv za prvo ispitivanje skupa s optužnim prijedlogom,
  2. presuda i druge odluke od čije dostave teče rok za pravni lijek ako nema branitelja u postupku.

Ostali dopisi (npr. dostava odluke o početku mjere opreza) dostavljaju se također osobno, ali uz jednu veliku razliku, a ta je da se oni mogu predati kojem od punoljetnih članova domaćinstva, koji su pritom dužni primiti dopis. Ako punoljetni član domaćinstva odbije primiti dopis, dostavljač će zabilježiti na dostavnici datum i sat i razlog odbijanja primitka, a dopis će ostaviti u stanu primatelja ili na vrata stana i time je dostava obavljena. U slučaju da se okrivljenik ili članovi njegovog domaćinstva ne zateknu u stanu, dopis će se predati nadstojniku ili susjedu, ali samo ako oni na to pristanu.
Druga varijanta, a koja će najčešće doći u obzir onda kada se pismeno ne može uručiti okrivljeniku ni punoljetnom članu domaćinstva, je dostava na radnom mjestu. U tom slučaju, ako se dopis dostavlja osobi na poslu, a ona se tamo ne zatekne, dopis se može ostaviti osobi ovlaštenoj za primanje pošte koja ga je dužna primiti, ili osobi koja je zaposlena na istome mjestu, ako ona pristane da primi podnesak.

Način dostave pravnim osobama

Dostava pravnim osobama obavlja se predajom pismena osobi ovlaštenoj za primanje pismena ili drugoj osobi koja radi za pravnu osobu.

Promjena adrese ili nepreuzimanje pošiljke

Osim odbijanja primitka, u praksi se nerijetko događa da okrivljenik ne preuzima poštu znajući na što se pošiljka odnosi. U tom smislu relevantna je odredba čl. 145. st. 5. Prekršajnog zakona. Sukladno toj odredbi ako se poziv ili odluka ne može stranci ili sudioniku u postupku dostaviti jer nije sudu prijavila promjenu adrese ili postoje okolnosti koje ukazuju da očito izbjegava primitak poziva ili odluke, sud će istaknuti poziv ili odluku, osim presude kojom je okrivljeniku izrečena kazna zatvora ili maloljetnički zatvor, na oglasnu ploču suda i protekom osmog dana od stavljanja na oglasnu ploču dostava se smatra uredno obavljenom. Na jednak način postupit će se i u svezi dostave pravomoćne odluke radi njezina izvršavanja.
Iz prakse Visokog prekršajnog suda RH proizlazi kako su saznanje okrivljenika o tome da se protiv njega vodi prekršajni postupak, te nepreuzimanje pismena na pošti po dvaput ostavljenim obavijestima (obaviješten, „nije podigao“), takve okolnosti koje ukazuju na to da okrivljenik očito izbjegava primitak poziva ili odluke, te se pismeno nakon toga stavlja na oglasnu ploču suda (VPS RH, Pž-14645/08 od 17.11.2010. i Pž-4673/10 od 20.3.2012.).
Dakle, sve i da se radi o dostavi rješenja o prekršaju s izrečenom novčanom kaznom ili dostavi pravomoćne odluke radi njezina izvršavanja (naplate izrečene novčane kazne i troškova postupka), ta odluka se može dostaviti putem oglasne ploče ako okrivljeni dva puta ne preuzme poštansku pošiljku.

U slučaju nepreuzimanja pismena na pošti po dvaput ostavljenim obavijestima, pismeno se dostavlja putem oglasne ploče suda.

Natrag