Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem

Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem (npr. posredovanje pri zapošljavanju, poticanje novog zapošljavanja, itd.) mogu obavljati i pravne osobe kao trgovačka društva i fizičke osobe kao samostalnu djelatnost. Navedene djelatnosti obavljaju se za nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja, poslodavce i druge osobe koje traže informacije i savjete o uvjetima i mogućnostima zapošljavanja i razvoja karijere.

Obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem bez naknade je za tražitelje zaposlenja, a uz naknadu je za poslodavca. Cijena usluge mora biti utvrđena u fiksnom iznosu i ne može se odrediti kao postotak od ugovorene plaće između poslodavca i radnika za kojeg se posredovalo. U pravnom prometu, u poslovnim ispravama, na svakom dopisu i oglasu pravne i fizičke osobe dužne su navesti broj pod kojim su upisane u evidenciju ministarstva nadležnog za rad.

Uvjeti poslovanja

Prije početka obavljanja djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem navedene pravne i fizičke osobe dužne su upisati se u odgovarajuću evidenciju ministarstva nadležnog za rad. Prijava u evidenciju podnosi se u pisanom ili elektroničkom obliku, uz dokaz o registraciji prema posebnom propisu. Navedeno ministarstvo izdaje potvrdu o prijavi koja sadrži broj pod kojim je pravna i fizička osoba upisana te datum upisa u evidenciju. Osim upisa u evidenciju, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem dužne su utvrditi svoje uvjete poslovanja s kojima su dužne upoznati poslodavce i tražitelje zaposlenja koji zatraže njihove usluge. Uz djelatnosti vezane uz zapošljavanje iste mogu obavljati djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja, djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem te djelatnost ustupanja radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova prema posebnom propisu.

Posredovanje pri zapošljavanju u inozemstvu

Posredovanje pri zapošljavanju obuhvaća stručni odabir nezaposlenih i drugih osoba čije stručne i druge radne sposobnosti najbolje odgovaraju potrebama poslodavca. Kada pravne i fizičke osobe obavljaju djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu, dužne su ih obavljati u suradnji s nadležnim tijelima pojedinih zemalja. Navedene pravne i fizičke osobe u postupku posredovanja pri zapošljavanju u inozemstvu dužne su obavijestiti osobe za koje posreduju o uvjetima života i rada, pravima i obvezama po osnovi rada i drugim bitnim elementima zakonitosti rada i radnim uvjetima. Također, iste snose i odgovornost prema osobama za koje su posredovale u inozemstvu za zakonitost njihova zapošljavanja i rada sukladno zakonodavstvu zemlje u koju posreduju te snose troškove prijevremenog povratka osobe za koju su posredovali ako je isti uzrokovan nezakonitim zapošljavanjem ili radom, a odgovaraju i za eventualnu štetu koju bi osoba mogla pretrpjeti zbog pogrešnih informacija o bitnim elementima uvjeta života i rada. Osobama za koje su posredovale u inozemstvu dužne su pružiti svu potrebnu pomoć u ostvarivanju njihovih prava po osnovi rada nakon povratka s rada u inozemstvu.

Odgovarajući smještaj

Potrebu za osiguravanjem odgovarajućeg smještaja u odnosu na mjesto obavljanja rada i na uvjete ponuđenog zaposlenja utvrđuje Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) temeljem prijave potrebe za radnikom koju dostavi poslodavac. Kada je nezaposlenoj osobi ponuđeno zaposlenje izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta, odgovarajućim smještajem u organizaciji poslodavca smatra se prostor u objektu koji raspolaže odvojenim sanitarnim čvorom, u kojemu je osigurana opskrba tekućom vodom, grijanjem i električnom energijom, koji ispunjava ostale zdravstvene i higijenske uvjete za stanovanje. Odgovarajućim smještajem na radilištu smatra se smještaj osiguran prema propisima o zaštiti na radu. Uz odgovarajuće podatke o osiguranom smještaju poslodavac je dužan dostaviti i fotografije na zahtjev regionalne odnosno područne ustrojstvene jedinice HZZ-a koja nezaposlenoj osobi nudi zaposlenje kod toga poslodavca. Poslodavac je dužan podatke i fotografije dostaviti HZZ-u u roku od 5 dana od dana primitka zahtjeva.

Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 1.200,00 kn ima nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja u trajanju od godinu dana ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta. Pod drugim mjestom zaposlenja smatra se mjesto rada navedeno u ugovoru o radu udaljeno više od 80 km od mjesta prebivališta na području RH, države EU, države Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske konfederacije. Pravo ostvaruje nezaposlena osoba koja se vodi u evidenciji HZZ-a, a kojoj HZZ nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta te koja sama ili posredovanjem HZZ-a nađe zaposlenje u drugom mjestu. Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja u trajanju od godinu dana ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta ima pravo na naknadu putnog troška za sebe ako u drugo mjesto zaposlenja seli sama, naknadu putnih troškova za sebe, bračnog odnosno izvanbračnog druga i djecu ako u drugo mjesto zaposlenja seli s obitelji, ili naknadu dijela selidbenih troškova. Navedeni putni trošak i selidbeni trošak nadoknađuju se samo za jedno putovanje od mjesta dotadašnjeg prebivališta do mjesta zaposlenja. Putni trošak se nadoknađuje u visini 0,75 kn po prijeđenom kilometru, a najviše do 300,00 kn po osobi. Selidbeni trošak se nadoknađuje u visini 50% troškova najjeftinijim prijevoznim sredstvom, a najviše do 1.000,00 kn.

Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja neovisno o trajanju radnog odnosa, a ne promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na naknadu putnog troška samo za sebe. Isti putni trošak nadoknađuje se samo za jedno putovanje od mjesta prebivališta do mjesta zaposlenja. Udaljenost između mjesta dotadašnjeg prebivališta odnosno prebivališta i mjesta zaposlenja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba kao najkraća ruta.

Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova odobrava se na temelju pisanog zahtjeva nezaposlene osobe nadležnoj regionalnoj odnosno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZZ-a u kojoj je nezaposlena osoba bila evidentirana prije zaposlenja. Zahtjev te dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se najkasnije u roku od 30 dana od dana zaposlenja.   

Natrag