Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 94/13 - 18/16) uređuje se upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, utvrđuju se pojavni oblici državne imovine, načela upravljanja državnom imovinom, dokumenti upravljanja državnom imovinom, način i uvjeti upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima koji čine državnu imovinu u trgovačkim društvima, način i uvjeti upravljanja i raspolaganja nekretninama koje čine državnu imovinu, djelokrug i ovlasti Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom u upravljanju i raspolaganju državnom imovinom, razgraničenje ovlasti u upravljanju i raspolaganju državnom imovinom između Državnog ureda, ministarstava i trgovačkih društava kojima su te ovlasti dane posebnim zakonima, uspostava i vođenje Registra državne imovine, upravni i inspekcijski nadzor te druga pitanja s tim u vezi.

Izmjenama Zakona mijenja se čl. 45. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Vlada RH imenovat će povjerenstva iz čl. 45. i čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Izmjene Zakon stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 5.3.2016.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_02_18_483.html

Natrag