U Nar. nov., br. 27 od 25.3. objavljen je Zakon o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_27_786.html koji je stupio na snagu 26.3.2016.

U navedenom zakonu dodana je glava V.a OBUSTAVA POSTUPKA SANACIJE ZA JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU i čl. 9.a. kojim je propisana mogućnost da Vlada RH, na prijedlog ministarstva zdravlja, donese odluku o obustavi postupka sanacije za javne ustanove u zdravstvu.

Natrag