Tko od 1.1.2016. treba izmijeniti svoj kontni plan?

Obvezna primjena propisanog jedinstvenog okvirnog kontnog plana odgođena je do 1.1.2017. godine, a Odbor za standarde financijskog izvještavanja dužan je do 30.6.2016. propisati i u "Narodnim novinama" objaviti novi kontni plan koji će morati primijeniti svi poduzetnici.


Usprkos toj odgodi, s 1.1.2016. godine potrebno je usuglasiti analitički kontni plan s novim Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (dalje: Pravilnik), jer suprema ZOR-u svi poduzetnici dužni voditi glavnu knjigu prema unaprijed pripremljenim kontima koja osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje i konsolidirane godišnje financijske izvještaje. Stoga svi oni poduzetnicikoji u glavnoj knjizi i godišnjim financijskim izvještajima iskazuju iznose na izmijenjenim pozicijama godišnjih financijskih izvještaja propisanim novim Pravilnikom, trebaju u skladu s tim izmjenama s 1.1.2016. izmijeniti i dopuniti svoj kontni plan.

Nove pozicije GFI-a
Pravilnikom su propisane slijedeće nove pozicije godišnjih financijskih izvještaja:

  1. Ulaganja, potraživanja i obveze u bilanci, te prihodi i rashodi u računu dobiti i gubitka prikazuju se razdvojeni u ovisnosti o tome da li su nastali između: nepovezanih poduzetnika i ostalih osoba, poduzetnika povezanih sudjelujućim interesima, ili poduzetnika unutar grupe. 
  2. Revalorizacijske rezerve u pasivi bilance razdvojene su na: revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti.
  3. Rezerviranjima u pasivi bilance dodane su nove analitičke pozicije: rezerviranja za započete sudske sporove, rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava i rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima.
  4. Ukinute su pozicije izvanrednih prihoda i rashoda u računu dobiti i gubitka.
  5. U računu dobiti i gubitka je dodan odjeljak s prikazom dobiti ili gubitka u slučaju prekinutog poslovanja, koji popunjavaju samo obveznici primjene MSFI-a koji imaju prekinuto poslovanje.

Osim toga, prema odredbama novog ZOR-a, poduzetnici koji iskazuju neotpisane troškove razvoja u aktivi i/ili nenaplaćenu dobit od sudjelujućih interesa čija se isplata ne može zahtijevati, mogu u skladu s tim zahtjevima dodatno analitički razraditi konto ostalih rezervi.

Poduzetnici koji ne koriste prethodno navedene nove i izmijenjene pozicije, u 2016. godini mogu nastaviti koristiti isti kontni plan kao u 2015. godini, i tek od 1.1.2017. morati će primijeniti novi, propisani kontni plan.

Usaglašavanje kontnog plana s novim zahtjevima Pravilnika
TEB je pripremio privremeni analitički kontni plan za 2016. godinu, usklađen s novim zahtjevima Pravilnika, u koji su unesene samo nužne promjene da bi se sve poslovne promjene mogle evidentirati, koristiti i nadzirati, te povezati s propisanim pozicijama financijskih izvještaja na jednostavan, pouzdan i zakonit način.

Ističemo da će usuglašavanje kontnog plana s novim zahtjevima Pravilnika s 1.1.2016. olakšati sastavljanje usporednih podataka u godišnjim financijskim izvještajima za 2016. godinu. Naime, podaci iskazani u računu dobiti i gubitka i bilanci za 2015. biti će u 2016. iskazani kao usporedni podaci i trebati će ih se prepraviti prema zahtjevima novog Pravilnika. Ako se kontni plan usuglasi s 1.1.2016., podaci iz početnog stanja mogu se koristiti u bilanci kao usporedni, pa će u usporednim podacima za 2016. još samo u računu dobiti i gubitka izvanredne prihode i rashode iz 2015. trebati prikazati kao redovite prihode i rashode.

Zadnja inačica analitičkog kontnog plana može se preuzeti bez naknadeu Excelu i PDF-u s TEB-ovog web portala, na adresi: www.teb.hr, na kojoj se može i naručiti tiskano izdanje. Po donošenju jedinstvenog okvirnog kontnog plana, TEB će objaviti analitički razrađen propisani kontni plan s uputom za preknjižavanje na nova, propisana konta.

Natrag