Rokovi plaćanja kod zakupa poslovnog prostora između poduzetnika

Prema odredbama čl. 11. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, u poslovnim transakcijama među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana. Iznimno, pod uvjetom da se vjerovnika ne dovodi u neravnopravni položaj (kako je propisano čl. 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi), kod ugovora o robno trgovačkom kreditu može se ugovoriti i dulji rok ispunjenja novčane obveze koji ne može biti dulji od 360 dana.

Ako pak poduzetnici nisu ugovorili rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je tada dužan ispuniti svoju novčanu obvezu u roku od 30 dana.

Postavlja se pitanje primjenjuju li se navedeni rokovi i kod ugovora o zakupu poslovnog prostora?

O navedenome se izjasnilo svojim mišljenjem (Klasa: 423-08/13-01/70, od 28.10.2013.) i Ministarstvo financija, čiji izvadak navodimo u nastavku: „Glede upita vezanog za pojam poslovna transakcija odgovaramo da prema članku 3. toč. 16. Zakona, poslovne transakcije jesu svaka dostava robe ili pružanje usluga za novčanu naknadu, između poduzetnika ili između poduzetnika i osoba javnog prava. Zakon ne regulira odnose po (svim) ugovorima, već samo po poslovnim transakcijama. Dakle, rokovi ispunjenja odnose se samo na radove, robe i usluge, a ne i na druge ugovorne odnose (kao npr. zajam, najam, zakup i dr.).

Iz navedenog mišljenja Ministarstva financija jasno je da se rokovi plaćanja propisani Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ne primjenjuju na ugovore o zakupu poslovnog prostora. U tom smislu, poduzetnicima prilikom ugovaranja rokova plaćanja kod ugovora o zakupu poslovnog prostora ne preostaje drugo, nego primjenjivati odnosne odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i Zakona o obveznim odnosima.

Kod ugovora o zakupu poslovnog prostora između poduzetnika može se ugovoriti rok plaćanja dulji od 60 dana.

Prema odredbama čl. 16. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, zakupnik je dužan zakupodavcu platiti ugovorom utvrđen iznos zakupnine u roku utvrđenom ugovorom. Ako je zakupodavac Republika Hrvatska, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu.

U tom smislu, rokovi ispunjenja novčane obveze kod zakupa poslovnog prostora između poduzetnika mogu se slobodno ugovarati prema slobodnoj volji ugovornih strana.

Nadalje, ugovor o zakupu reguliran je čl. 519. - 549. Zakona o obveznim odnosima.

Prema odredbama čl. 534. Zakona o obveznim odnosima, zakupnik je dužan plaćati zakupninu u rokovima određenim ugovorom ili zakonom, a u nedostatku ugovora i zakona, kako je uobičajeno u mjestu gdje je stvar predana zakupniku. Ako nije drugačije ugovoreno ili u mjestu predaje stvari uobičajeno, zakupnina se plaća polugodišnje kad je stvar dana u zakup za jednu ili više godina, a ako je dana za kraće vrijeme, onda nakon isteka toga vremena.

Stoga, ako se ugovorom o zakupu poslovnog prostora između dva poduzetnika ugovore rokovi plaćanja zakupnine, tada bi se zakupnina trebala plaćati sukladno ugovorenim rokovima. Ako kojim slučajem rokovi plaćanja nisu ugovoreni, tada bi se zakupnina trebala plaćati na način propisan čl. 534. Zakona o obveznim odnosima.

Natrag