Prvo statističko izvješće za obveznike PDV-a podnosi se najkasnije do 1. rujna 2016.

Za porezne obveznike upisane u registar obveznika PDV-a propisana je obveza podnošenja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima. Obveznici sastavljanja izvješća dužni su Poreznoj upravi dostaviti podatke na Obrascu OPZ-STAT-1 najkasnije do 1. rujna 2016. Predmet izvješćivanja jesu potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih sukladno odredbama Zakona o PDV-u, odnosno Općeg poreznog zakona.

U svrhu prikupljanja činjenica bitnih za oporezivanje odredbama Općeg poreznog zakona (čl. 69. st. 9.) uvedena je obveza podnošenja statističkih izvješća Poreznoj upravi. Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi detaljnije su pojašnjene ove odredbe, pa je propisano da su obveznici sastavljanja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost. Navedeno znači da su obveznici sastavljanja i podnošenja ovog statističkog izvješća svi obveznici PDV-a, odnosno:

  • trgovačka društva, 
  • obrtnici i druge samostalne djelatnosti,
  • neprofitne organizacije,
  • proračunski korisnici (za dio djelatnosti temeljem koje su u sustavu PDV-a).

Poduzetnici koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a (mali porezni obveznici) ne podnose statističko izvješće, kao ni osobe koje su samo registrirane za potrebe PDV-a. Obveznici sastavljanja statističkih izvješća jesu poduzetnici u sustavu PDV-a, koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja, koja su dospjela sukladno rokovima ispunjenja novčanih obveza propisanim posebnim propisom. Dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima, u smislu navedenog Pravilnika, smatraju se potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih sukladno odredbama Zakona o PDV-u, te potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih prema odredbama OPZ-a. O dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima porezni su obveznici dužni do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa sastavljati statistička izvješća, uz uvjet da na dan sastavljanja nisu starija od 6 godina.

Statistička izvješća dostavljaju se na Obrascu OPZ-STAT-1 putem sustava ePorezna, za svako tromjesečje u propisanim rokovima:
Ida1
Sukladno izmjenama Pravilnika o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 16/16, sa stupanjem na snagu 20.2.2016.), rok za podnošenje Obrasca OPZ-STAT-1 za 2015. godinu, odnosno za prva dva kvartala 2016. je 1. rujna 2016. Napominjemo da se Obrazac OPZ-STAT-1 može podnositi i prije navedenog roka, što znači da obveznici sastavljanja ovog izvješća koji su u međuvremenu predali prvi Obrazac OPZ-STAT-1 za zadnji kvartal 2015. mogu svoju obvezu smatrati podmirenom.

Do kada se moraju iskazivati dospjela, a nenaplaćena potraživanja temeljem iskazanih računa?
Pravilnikom je propisano (čl. 21. st. 1.) da se izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima dostavlja do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, uz uvjet da na dan sastavljanja nisu starija od 6 godina. Navedeno znači da postoji obveza izvješćivanja o svim potraživanjima koja nisu starija od 6 godina, pa u prvo izvješće sa stanjem dospjelih, a neplaćenih potraživanja na dan 31.12.2015. ulaze sva nenaplaćena potraživanja koja su dospjela od 1.1.2010. i nadalje. 

U Obrazac OPZ-STAT-1 treba uključiti:

  • sva potraživanja koja su dospjela (prema ugovorenim ili propisanim rokovima), a nisu naplaćena,
  • utužena potraživanja,
  • potraživanja prijavljena u stečaju masu ili u postupak predstečajne nagodbe,
  • potraživanja koja se vode na ispravku vrijednosti,
  • zastarjela potraživanja, ukoliko su evidentirana u poslovnim knjigama.

Rok za podnošenje Obrasca OPZ-STAT-1 za zadnji kvartal 2015. i za prva dva kvartala 2016. je 1. rujna 2016.

Natrag