Prednost pri zapošljavanju

Prednost pri zapošljavanju propisana je za određene osobe koja se ostvaruje kod prijma u državnu ili javnu službu prema posebnom zakonu. Da bi osoba ostvarila svoju prednost pri zapošljavanju obvezna je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti pri zapošljavanju. Ako osoba koja se poziva na prednost pri zapošljavanju udovoljava propisanim uvjetima tada ona ima prednost u odnosu na ostale kandidate, ali samo pod jednakim uvjetima.

Ako je nekoj osobi povrijeđeno prava prednosti pri zapošljavanju, za ostvarivanje svoga prava mora podnijeti žalbu na odluku o izboru ili na rješenju o prijemu. Podnošenje prigovora na odluku o izboru ili žalbe na rješenju o prijamu ovisi o tome da je li pravo povrijeđeno od strane javne ili državne ustanove, tijela jedinice regionalne ili lokalne vlasti. Javne ustanove primaju u radni odnos osnovom odluke o izboru dok jedinice vlasti to čine donošenjem rješenja o prijamu.

Prigovor se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru/rješenja o prijamu javnoj ustanovi ili tijelu javne vlasti koje je raspisalo natječaj, a o žalbi odlučuje nadležno tijelo javne ustanove/nadležno tijelo javne vlasti. Po konačnosti odluke/rješenja o prijmu ili po proteku roka od 15 dana od dana podnošenja prigovora protiv odluke/rješenja o izboru, osoba koja ocijeni da joj je povrijeđeno pravo može u narednih 15 dana podnijeti zahtjev upravnoj inspekciji za provedbu nadzora.

Prednost pri zapošljavanju koje imaju pojedine osobe propisano je:

 • Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Nar. nov., br. 174/04 - 92/14),
 • Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina (Nar. nov. br. 155/02 -93/11),
 • Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13 i 152/14) te
 • Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Nar. nov., br. 33/92 - 148/13).

Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja (čl. 35.), tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, upravna tijela JLP(R)S, obvezna su pri zapošljavanju na neodređeno vrijeme službenika i namještenika temeljem javnog natječaja i prizapošljavanju na određeno vrijeme temeljem oglasa, dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenom, i to sljedećim redoslijedom:

 • djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja i djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
 • HRVI-u iz Domovinskog rata,
 • članu obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • dragovoljcu iz Domovinskog rata,
 • hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata.

Osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje svoga prava, dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na natječaj priložiti:

 • dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta,
 • rješenje o priznatom statusu/potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo,
 • dokaz da je nezaposlena/dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi ako se na javni natječaj, odnosno oglas da prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
 • dokaz o tome na koji mu je način prestao radni odnos/služba kod prethodnog poslodavca.

Člankom 22. st. 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina osigurava se zastupljenost u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima pripadnicima nacionalnih manjina sukladno odredbama posebnog zakona i drugih akata o politici zapošljavanja u tim tijelima, vodeći računa o sudjelovanju pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu na razini na kojoj je ustrojeno tijelo državne uprave ili pravosudno tijelo i stečenim pravima. U popunjavanju navedenih mjesta, prednost pod istim uvjetima imaju predstavnici nacionalnih manjina.

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom propisano je da su tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu RH, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu JLP(R)S te pravne osobe s javnim ovlastima dužni pri zapošljavanju osobi s invaliditetom dati prednost pod jednakim uvjetima. Radi ostvarivanja prava, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na natječaj ili oglas, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prema čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, državna tijela obvezna su pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dati prednost:

 • djeci osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona,
 • mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona,
 • bračnom drugu i roditeljima osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona.

Prednost se ostvaruje navedenim redoslijedom pod uvjetom da nema kandidata iz čl.35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja koji imaju prednost. Prednost pri zapošljavanju se može ostvariti samo jednokratno, osim u slučajevima zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme, a ne mogu ga ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

 

Natrag