U Nar. nov., br. 7 od 22. siječnja 2016. objavljen je Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje koji stupa na snagu dana 30. siječnja 2016.

Društvo za osiguranje dužno je za statusne promjene: pripajanje, spajanje i podjelu, prethodno ishoditi odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).

Ovim Pravilnikom Agencija propisuje sadržaj zahtjeva i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za statusnu promjenu i to:

  1. sadržaj zahtjeva te dokumentaciju i podatke koji se Agenciji dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja Društvu koje želi pripojiti drugo Društvo odnosno drugu pravnu osobu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje (dalje u tekstu: Društvo preuzimatelj) i sadržaj zahtjeva te dokumentaciju i podatke za izdavanje odobrenja Društvu koje se namjerava pripojiti drugom Društvu (dalje u tekstu: Društvo koje se pripaja),
  2. sadržaj zahtjeva te dokumentaciju i podatke koji se Agenciji dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja društvima koja se namjeravaju spojiti,
  3. sadržaj zahtjeva te dokumentaciju i podatke koji se Agenciji dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje razdvajanja Društvu koje namjerava svu svoju imovinu prenijeti na dva ili više novih društava ili društava koja već postoje,
  4. sadržaj zahtjeva te dokumentaciju i podatke koji se Agenciji dostavljaju uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje odvajanja Društvu koje namjerava jedan ili više dijelova svoje imovine prenijeti na jedno ili više novih društava ili jedno ili više društava koja već postoje.

Društvo preuzimatelj mora imati dozvolu za obavljanje poslova osiguranja koje ima Društvo koje pripaja radi osiguranja izvršavanja obveza pripojenog društva za osiguranje.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na Društva za osiguranje na odgovarajući se način primjenjuju na Društva za reosiguranje.

Natrag