U Nar. nov., br. 13 od 10.2.2016. objavljen je Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koji stupa na snagu 18.2.2016.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u nastavku: Agencija), odnosno način i rokovi izvještavanja Agencije od strane subjekata nadzora.

Obvezu izvještavanja prema odredbama ovog Pravilnika ima: društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje; društvo za zastupanje u osiguranju, obrt za zastupanje u osiguranju i društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju; Hrvatski ured za osiguranje; podružnica društva za osiguranje iz druge države članice Europske unije/Europskog gospodarskog prostora ili iz treće države, a koja je osnovana na području Republike Hrvatske.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Nar. nov. br. 85/13 i 140/14).

Natrag