Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača (Nar. nov., br. 2/16) donesen je temeljem Zakona o stečaju potrošača (Nar. nov., br. 100/15). Ovim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj sljedećih obrazaca za podnošenje podnesaka u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača:

  1. Zahtjev potrošača za provedbu izvansudskog postupka na temelju čl. 12. st. 2. Zakona o stečaju potrošača (obrazac 1.)
  2. Zahtjev vjerovnika za provedbu izvansudskog postupka na temelju čl. 12. st. 2. Zakona o stečaju potrošača (obrazac 2.)
  3. Popis imovine i obveza na temelju čl. 13. Zakona o stečaju potrošača (obrazac 3.)
  4. Plan ispunjenja obveza na temelju čl. 17. Zakona o stečaju potrošača (obrazac 4.)
  5. Izvansudski sporazum na temelju čl. 20. Zakona o stečaju potrošača (obrazac 5.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 6.1.2016.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_2_12.html

Natrag