U Nar. nov. br. 9 od 27. siječnja 2016. objavljen je  Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_9_241.html koji stupa na snagu 4. veljače 2016.

Pravilnikom se propisuju se minimalni uvjeti za vrste objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za kategorije, način označavanja kategorija te sastav povjerenstva koje provodi očevid u objektu.

Objekti se razvrstavaju i kategoriziraju kao postojeći i novi objekti.

Iznajmljivač može pripremati i usluživati jela, pića i napitke.

Za razvrstavanje u vrste Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor i Kamp moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za najnižu kategoriju iz Priloga I., II. i III. Pravilnika.

Troškove kategorizacije objekta snosi iznajmljivač. Troškove postupka čine dnevnice, troškovi prijevoza i smještaja članova povjerenstva.

Natrag