U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2016. objavljen je Pravilnik o načinu rada odbora za standarde financijskog izvještavanja koji stupa na snagu 2.1.2016.

Odbor je stručno tijelo koje ima 9 članova, a imenuje ih i razrješava Vlada RH na prijedlog ministra financija.

Sukladno čl. 16. Pravilnika, Odbor obavlja sljedeće poslove:

  1. donosi Hrvatske standarde financijskog izvještavanja,
  2. priprema za objavu i objavljuje u »Narodnim novinama« Hrvatske standarde financijskog izvještavanja,
  3. daje tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja kada Odbor za standarde financijskog izvještavanja ocijeni da je to bitno za primjenu Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja,
  4. utvrđuje okvirni kontni plan sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o računovodstvu,
  5. dostavlja ministru financija prijedlog pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja sukladno članku 19. stavcima 5. i 6. Zakona o računovodstvu,
  6. daje stručna mišljenja na zahtjev Ministarstva financija, o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije i drugim pitanjima iz područja računovodstva,
  7. analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse,
  8. obavlja ostale poslove iz svog djelokruga po nalogu ministra financija.

Odbor također daje tumačenja HSFI-a.

Natrag