Pravilnik o brodicama i jahtama (Nar. nov., br. 27/05 - 18/16) donesen je temeljem Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 181/04 - 26/15). Odredbama ovoga Pravilnika uređuju se uvjeti za plovidbu, stavljanje na tržište, područja plovidbe, uvjeti i nadzor nad grad­njom jahti i brodica, upis i brisanje brodica iz očevidnika brodica, određivanje oznake i imena brodica, utvrđivanje sposobnosti za plovidbu jahti i brodica, te isprave brodica, posada brodica i jahti, način i uvjeti za stjecanje uvjerenja i svjedodžbi o osposobljenosti voditelja brodica i zapovjednika jahti, uvjete i način ovlašćivanja učilišta, te nadzor nad provođenjem odredaba ovoga Pravilnika. Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na jahte upisane u hrvatski upisnik jahti i brodice upisane u hrvatske očevid­nike brodica, te na sve brodice i jahte koje plove unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem RH kada je to izričito propisano odredbama ovoga Pravilnika. Odredbe ovoga Pravilnika i Tehničkih pravila koje se odnose na prevenciju od onečišćenja mora i morskog okoliša primjenjuju se na sve brodice i jahte koje plove u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenoj ekološko-ribolovnoj zoni Republike Hrvatske.

Izmjene i dopune Pravilnika stupaju  na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 27.2.2016.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_02_18_490.html

Natrag