U Nar. nov., br. 7 od 22. siječnja 2016. objavljen je Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranje koji stupa na snagu dana 30. siječnja 2016.

Društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju ovlašteno je pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, obavljati i sljedeće poslove:

  1. posredovati kod prodaje, odnosno prodavati predmete koji pripadnu društvu za osiguranje po osnovi obavljanja poslova osiguranja,
  2. poduzimati mjere radi sprječavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe,
  3. procjenjivati stupanj izloženosti riziku osiguranog objekta i procjenjivati štetu,
  4. obavljati druge intelektualne i tehničke usluge u vezi s poslovima osiguranja,
  5. obavljati poslove nuđenja udjela investicijskih fondova u skladu s odredbama zakona koji uređuju nuđenje udjela investicijskih fondova,
  6. obavljati poslove ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava u skladu s odredbama zakona koji uređuju poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava,
  7. surađivati s drugim društvom za posredovanje u osiguranju i reosiguranju u obavljanju poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.
Natrag