Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2016. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 18/16) donesena je temeljem Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 140/05 i 12/12) te Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (Nar. nov., br. 22/14). Mirovinsko osiguravajuće društvo u 2016. ne može odbiti više od 5% od primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda kao naknadu za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 5.3.2016.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_02_18_492.html

Natrag