Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu (Nar. nov., br. 26/16) donesena je temeljem Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 87/08, 136/12 i 15/15).

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_03_26_782.html

Natrag