Lokalni porezi - prijedlog novog Zakona

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku: Zakon o financiranju) propisani su određeni porezi kao jedan od izvora financiranja županije, općina i gradova.

Prijedlog zakona o lokalnim porezima (Prijedlog zakona) preuzima iz još uvijek važećeg Zakona gotovo sve vrste poreza, uvodeći novi porez na nekretnine od 1.1.2017.. Osim toga, od 1. siječnja 2017. predlaže se i ukidanje poreza na tvrtku/naziv, za sve poduzetnike. Valja napomenuti da će postupci utvrđivanja navedenoga poreza koji su započeti do 1.1.2017., kao datuma stupanja na snagu Zakona o lokalnim porezima, završiti prema odredbama Zakona o financiranju.

Sukladno Prijedlogu zakona, izvori financiranja JP(R)S odnosno JLS su:

Tablica 1 Mirjana 12 16

1. Porez na nasljedstva i darove

Obveznici plaćanja poreza su nepromijenjeni – sve pravne i fizičke osobe koje na području RH naslijede, prime na dar ili steknu po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove. Osnovicu će i nadalje utvrđivati nadležno porezno tijelo.

Sukladno Prijedlogu zakona, porezni obveznici više neće imati obvezu dostavljanja nadležnom poreznom tijelu rješenja o nasljeđivanju/odluku tijela državne uprave ili suda ili ugovora o darovanju. Navedena je obveza propisana za javne bilježnike koji, po ovjeri potpisa na ispravama o stjecanju pokretnina ili po sastavljanju javnobilježničkog akta, a najkasnije u roku od 30 dana, moraju jedan primjerak isprave dostaviti nadležnom poreznom tijelu. Sudovi su također dužni svoje odluke dostavljati nadležnom poreznom tijelu, ali u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je odluka postala pravomoćna.

Za porezne obveznike ta je obveza propisana samo ako ispravu o stjecanju pokretnine nije ovjerio javni bilježnik, odnosno nije ju izdao sud, i to u roku od 30 dana od dana nastanka isprave.

Stopa poreza se smanjuje na 4% čime se usklađuje s promjenom stope poreza na promet nekretnina.

2. Porez na cestovna motorna vozila (CMV) i porez na plovila


Ovaj će se porez utvrđivati rješenjem JP(R)S, a poreznom obvezniku se uručuje pri registraciji/ovjeri produženja važenja prometne dozvole CMV-a.

Naplatu poreza će, temeljem rješenja, obavljati pravna osoba koja u svom sastavu ima stanicu za tehnički pregled vozila. Iznimno, poslove utvrđivanja i naplate poreza u 2017. za razdoblje od 31.3. do 31.12.2016. obavlja nadležno porezno tijelo sukladno Zakonu.

Plaćeni porez će biti uvjet za registriranje vozila/ovjeru produženja važenja prometne dozvole.

Osim toga, uz postojeće kategorije vozila, uvodi se i nova kategorija za oporezivanje – četverocikl.

Visina poreza je ostala nepromijenjena u odnosu na dosadašnje iznose.

Vezano uz porez na plovila nema novina u odnosu na sada važeći Zakon o financiranju.

3. Porez na potrošnju
Prijedlogom Zakona nisu mijenjani obveznici, predmet oporezivanja niti stopa te ona i nadalje ostaje do 3%.

4. Porez na nekretnine
Jedinice lokalne samouprave su dužne, od 1. siječnja 2018., uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Sukladno tome, obvezne su ustrojiti i voditi Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima. One jedinice koje nemaju ustrojene evidencije o plaćanju komunalne naknade obvezne su započeti s ustrojavanjem evidencije s 1.1.2017., a zaključno s 15.12.2017. su sve dužne uskladiti podatke u Evidenciji sa stvarnim stanjem na terenu.

Visina godišnjeg poreza ovisit će o zoni u kojoj se nekretnina nalazi, namjeni nekretnine, njezinom stanju (oštećene, prikladne za stanovanje te nekretnine koje raspolažu dodatnim sadržajem kao npr. bazenom, saunom i sl.) te godini izgradnje. Osim toga, predstavničko tijelo JLS dužno je utvrditi i vrijednost boda te će se množenjem vrijednosti boda i koeficijenata utvrđenih za zonu, stanje i dob utvrditi visina poreza.

Od plaćanja poreza na nekretnine bili bi  oslobođeni oni gospodarstvenici koji su sada oslobođeni plaćanja komunalne naknade na određeno razdoblje te je u prijelazne i završne odredbe uvrštena odredba kojom se oslobađaju od plaćanja poreza na nekretnine oni gospodarstvenici koji su danas oslobođeni plaćanja komunalne naknade na određeni rok, radi ulaganja u komunalnu infrastrukturu dok traje taj investicijski projekt radi kojeg je i došlo do oslobođenja od plaćanja komunalne naknade. 

 

1. siječnja 2018.  prestat će važiti odredbe  čl. 2. st. 1. toč. 12., čl. 25., 26., 27. i 28., čl. 42. st. 1. toč. 3. i čl. 49. ovoga Zakona kojima je regulirano utvrđivanje poreza na kuće za odmor. Intencija navedene odredbe je da iste prestaju važiti stupanjem na snagu odredbi poreza na nekretnine.

Natrag