Konsolidirani financijski izvještaji proračunskog računovodstva

Obveznici konsolidacije financijskih izvještaja su razdjeli državnog proračuna, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku:JLP(R)S-i) i Ministarstvo financija, a konsolidacija se provodi na tri razine opće države. Ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela državnog proračuna konsolidiraju financijske izvještaje proračunskih korisnika koji su prema organizacijskoj klasifikaciji u njihovoj nadležnosti i svoj financijski izvještaj te sastavljaju konsolidirani financijski izvještaj razdjela. JLP(R)S-i konsolidiraju financijske izvještaje svojih proračunskih korisnika i svoj financijski izvještaj te sastavljaju konsolidirani financijski izvještaj proračuna JLP(R)S-a. Ministarstvo financija konsolidira sve konsolidirane financijske izvještaje razdjela i financijski izvještaj državnog proračuna te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj državnog proračuna, a nakon toga konsolidira konsolidirane financijske izvještaje državnog proračuna i financijske izvještaje izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te sastavlja konsolidirani financijski izvještaj središnjeg proračuna. Zadnju razinu konsolidacije, predstavlja konsolidacija financijskih izvještaja središnjeg proračuna i proračuna JLP(R)S-a, kod koje Ministarstvo financija sastavlja konsolidirani financijski izvještaj općeg proračuna.

Razdjeli državnog proračuna i JLP(R)S-i obvezni su sastaviti i predati konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2015. do kraja veljače ove godine. Posljednje Izmjene Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 135/15), primjenjuju se za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2016. i ne utječu na izradu i predočavanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračunskog računovodstva za 2015.

Ministarstvo financija je u okružnici od 13. siječnja 2016. (www.mfin.hr) dalo upute za izradu konsolidiranih izvještaja decentraliziranih korisnika, prema kojima je nadležna JLP(R)S u cijelosti obvezna konsolidirati sve godišnje financijske izvještaje javnih vatrogasnih postrojbi, osnovnih i srednjih škola (po prvi puta u 2015. i dio ostvaren iz državnog proračuna), domova za starije i nemoćne i ustanova u zdravstvu (decentraliziranih i onih u sanaciji). Prema istoj Uputi, Ministarstvo socijalne politike i mladih u cijelosti treba konsolidirati sve financijske izvještaje centara za socijalnu skrb.

Razdjel odnosno JLP(R)S konsolidira svoje vlastite izvještaje s izvještajima korisnika kojima je nadležan i to stavku po stavku svakog financijskog izvještaja, zbrajanjem istih stavaka imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda. Da bi konsolidirani financijski izvještaji prikazali financijske informacije o grupi kao da se radi o jednom poslovnom subjektu, potrebno je u cijelosti eliminirati unutargrupne transakcije, ali i unutargrupna salda, kao posljedice međusobnih transakcija.

Pročitajte više: FIP 2/2016, str. 192, N. Bičanić, Konsolidirani financijski izvještaji proračunskog računovodstva za 2015. godinu

 

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015.

Godišnjom Izjavom o fiskalnoj odgovornosti čelnici proračuna, proračunskih korisnika (i drugih obveznika) potvrđuju zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom/financijskim planom utvrđenih sredstava.

Izjava za 2015. sastavlja se u skladu sa zadnjim izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Izmjenama Uredbe o fiskalnoj odgovornosti: • izmijenjeni su čl. 6. i 11. Uredbe radi usklađivanja s novim Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru • rok čuvanja Izjave, priloga i sve ostale dokumentacije temeljem koje se daje Izjava skraćen je s 11 na 7 godina • zamijenjen je dosadašnji obrazac Upitnika novim (za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika) - promijenjen je dosadašnji prilog 2.a).

Upitnik sada obuhvaća 75 pitanja, dopunjen je sa šest novih pitanja (pod. red. br. 3., 11., 16., 23., 74. i 75.), deset pitanja je promijenjeno (red. br. 4., 5., 6., 8., 9., 13., 15., 24., 29. i 59.), a kod tri je pitanja dodan dio reference (red. br. 2., 8. i 15.).

Rokovi: čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna obvezan je predati Izjavu do 29. veljače nadležnom ministarstvu, čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna JLP(R)S do 29. veljače načelniku, gradonačelniku odnosno županu nadležne JLP(R)S, ministri i čelnici drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije i načelnici, gradonačelnici odnosno župani do 31. ožujka, Ministarstvu financija.

Uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti prilažu se: popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana.

Pročitajte više: FIP 2/2016, str. 200, mr. sc. I. Jakir-Bajo, A. Zorić, Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015.

Natrag